Trends categoriseren

De door de leerlingen gevonden 15-20 trends – die betrekking hebben op hun groepsthema – worden kort beschreven in één document. Daarna worden de trends ingedeeld in de volgende categorieën: Samenleving, Politiek, Economisch, Ecologisch, Demografisch en Technologisch (SPEEDT):

Samenleving/Sociaal-cultureel
Voorbeelden zijn het gebruik van sociale media om connecties te bouwen en te onderhouden, de toename van overgewicht van de bevolking, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid, toenemende diversiteit en inclusie, sociale en politieke mobilisatie, gender shift (veranderende ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid en de ontbinding van traditionele genderrollen)

Politiek
Voorbeeld zijn de toenemende staatsschuld van landen, het afnemend vertrouwen in politiek en instituties, het groeiend aantal landen met populisten aan de macht en de toenemende geopolitieke macht van China de afgelopen decennia.

Economisch
Voorbeelden zijn de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk, de toenemende economische macht van China en de rijker wordende middenklasse in opkomende economieën.

Ecologisch
Voorbeelden zijn de stijgende zeespiegel door de opwarming van de aarde, de toename van extreme weersomstandigheden door klimaatverandering, de afname van biodiversiteit, de toename van plastic soep in zee, de toename van ontbossing, de toename van milieuvervuiling op land, de toename van ruimteafval.

Demografisch
Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken en invloed van ontwikkelingen van de bevolking, zoals aantal inwoners en leeftijd. Bij demografische ontwikkelingen kun je denken aan vergrijzing, ontgroening, migratie en verdunning. Of aan de veranderende samenstelling van de huishoudens: naast traditionele huishoudens van twee ouders met kinderen komen er steeds meer alleenstaanden, eenoudergezinnen en huishoudens van gehuwden of samenwonenden zonder kinderen.

Technologisch
Technologische vooruitgang op het gebied van digitalisering, Internet of Things, robotica, hernieuwbare energie, elektrificatie, kunstmatige intelligentie (AI).